Formy pomocy

Pierwsza, konsultacyjna wizyta u psychiatry lub psychologa / psychoterapeuty to rozmowa, w czasie której osoba stara się opisać powód swojego zgłoszenia się po pomoc. W czasie konsultacji specjalista ustala z pacjentem dalsze kroki – odpowiednie dla jego potrzeb formy pomocy.

W ramach pomocy psychiatrycznej zalecone mogą zostać:

  • konsultacja psychiatryczna – spotkanie z lekarzem psychiatrą mające na celu badanie i diagnozę psychiatryczną, dobór leczenia farmakologicznego, skierowanie na potrzebne badania, stworzenie planu leczenia oraz ewentualnie kwalifikacja na terapię
  • wizyta psychiatryczna – leczenie psychiatryczne wymaga regularnych wizyt, mających na celu monitorowanie bieżących wydarzeń w życiu pacjenta, które mogą mają wpływ na leczenie, ocenę skuteczności oraz, w razie potrzeby, modyfikowanie leczenia farmakologicznego. Leczenie farmakologiczne w zależności od istoty problemu zwykle trwa kilka miesięcy, czasami jednak konieczne jest dłuższe leczenie trwające nawet kilka lat. Po zakończeniu leczenia możliwe jest kontynuowanie okresowych wizyt kontrolnych.                   

W ramach pomocy psychologicznej natomiast może zostać zalecona:

  • konsultacja psychologiczna – od jednego do kilku spotkań, które mają na celu określenie charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazanie możliwych metod jego rozwiązania.
  • konsultacja psychodietetyczna -spotkanie podczas którego osoba wraz z psychodietetykiem identyfikuje najważniejsze trudności w sferze jedzenia. Następnie określane zostają cele oraz możliwe sposoby ich osiągnięcia.
  • diagnoza psychologiczna – opis właściwości psychicznych i mechanizmów funkcjonowania jednostki pomocny zarówno w planowaniu pomocy psychologicznej, jak i psychiatrycznej.  W zależności od celu diagnozy i trudności zgłaszanych przez pacjenta stosowane są różne metody diagnostyczne.
  • psychoterapia indywidualna – cykl regularnych spotkań, których celem jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez wprowadzenie istotnych zmian w jego dotychczasowym sposobie funkcjonowania.
  • psychoterapia par – forma oddziaływania psychoterapeutycznego, która jest zorientowana na rozwiązanie problemów doświadczanych przez osoby pozostające w związku.
  • interwencja kryzysowa – aktywne i krótkotrwałe oddziaływanie mające na celu udzielenie pomocy osobie przeżywającej kryzys.  Może mieć formę wsparcia emocjonalnego w trakcie lub zaraz po wystąpieniu krytycznego wydarzenia, lub też skierowanie na leczenie farmakologiczne czy psychoterapię.
  • poradnictwo psychologiczne – jedno do kilku spotkań, w trakcie których klient uzyskuje wskazówki i podstawowe informacje dotyczące możliwości rozwiązania aktualnej trudnej sytuacji.